Blog,  İş Dünyası,  Yazılar

Örgütsel Sadakat ve Motivasyon

Örgütsel Sadakat kavramı özellikle pandemi döneminden bu yana işletmeler için daha önemli bir hal aldı. Geçtiğimiz günlerde 10uncusu düzenlenen Hitit Üniversitesi Öğrenci Kongresi’nde sunduğum Örgütsel Sadakat ve Motivasyon ilişkisini irdeleyen bildiriden notlar paylaşmak istedim.

“21. YÜZYIL DİNAMİKLERİ VE MOTİVASYONEL ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÖRGÜTSEL SADAKAT KAVRAMININ ÖNEMİ” başlıklı bildiride özellikle dikkat çekmek istediğim kısımları sizler için derledim.

Yee ve diğerleri (2010), çalışan sadakatinin iş yerinde çalışanların davranışlarını anlayabilmek için önemli bir unsur olduğunu belirtmişlerdir. Başka bir araştırmada ise sadık çalışanların örgüte bağlılık ve örgütün değerlerine, vizyonuna ve amaçlarına güçlü bir özdeşleşme gösterdikleri ifade edilmiştir (Ali, Krishnan ve Azim, 1997).

Ayrıca sadık çalışanların müşteri sadakati de yaratıp müşteri potansiyelini geliştiren bir unsur olduğu da söylenebilir. Örgüt yapısı ve örgütün devamlılığı için önem arz eden bir kavram olan sadakat kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, kavramı etkileyen unsurlar olarak genellikle kazanç, liderlik, değer uyumu gibi konuları çevresinde ele alındığı, motivasyon temelli kişisel gelişim çalışmalarının konuyla ilişkisinin yeterince incelenmediği söylenebilir.

Örgütsel Sadakat ve Motivasyon İlişkisi

Ağca ve Ertan (2008) tarafından yürütülen “Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: “Antalya’da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme” başlıklı çalışma, 20 adet beş yıldızlı otel işletmesindeki toplam 402 çalışandan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, bulgular “duygusal bağlılık” ile “içsel motivasyon” arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Akbolat vd. (2013) tarafından yürütülen “Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon ve Duygusal Bağlılığa Etkisi” başlıklı çalışmaya, 452 sağlık çalışanı katılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre “duygusal bağlılık” ve “motivasyon” arasında yüksek seviyede anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.

Zeynel ve Çakırcı (2015) tarafından yürütülen “Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma” bağlıklı çalışma, 378 akademisyen üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre mesleki motivasyon düzeyi iş tatmini düzeyini ve örgütsel bağlılık düzeyini güçlü ve pozitif yönde etkilemektedir.

Bilge vd. (2015) tarafından yürütülen “İçsel-Dışsal Motivasyon ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması” başlıklı çalışmaya, 193 hemşire katılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, “dışsal motivasyonun”, “örgütsel bağlılığın ” alt faktörleri üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ve “içsel motivasyonun” “örgütsel bağlılığın” alt faktörleri üzerinde negatif etkiye sahip olduğu doğrulanmıştır.

Devamı gelecek, takipte kalın 🙂

Göksel Aksel

Takip Edin: LinkedIn

Bir cevap yazın